Pod Párovcami 56, 921 01 Piešťany
Tel./fax: 033/76 273 90, gsm: 0903/407 406, ssmml@ssmml.sk

www.rouzz.sk www.cmv.sk


AKTUÁLNE INFO

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MANIPULÁCIU S MATERIÁLOM - LOGISTIKA

je dobrovoľná nezávislá záujmová nepolitická spoločenská organizácia, ktorá bola založená v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou. Spoločnosť sa môže združiť s inými odbornými spoločnosťami v Slovenskej republike alebo v Európskej únii. Poslaním Spoločnosti je účelné spojovanie individuálnych a skupinových odborných záujmov so záujmami celospoločenskými v rámci vymedzenej odbornej spôsobilosti.

Za týmto účelom spoločnosť:


CERTIFIKÁCIA


Cieľom a významom certifikácie odborných pracovníkov zdvíhacích zariadení je dodržiavanie a preverovanie všetkých kritérií, ktoré sú vymedzené v certifikačnom osvedčení a sú globálne akceptované v súlade so zásadami medzinárodných dokumentov.
Certifikované subjekty tým, že budú pod stálym dohľadom akreditačného orgánu, zaručujú kvalitnejší systém vzdelávania zamestnancov, ktorí obsluhujú manipulačnú techniku, čím posilňujú dôveru u všetkých odberateľov. Zmysluplná budúcnosť certifikácií je predovšetkým vo zvyšovaní ich odbornej spôsobilosti, v ich aktívnej účasti na zabezpečovaní kvalifikovanej výchovy a vzdelávania a participácii na vytváranie podmienok na bezpečnú a bezúrazovú prevádzku zdvíhacích zariadení a manipuláciu s materiálmi.
Poskytnuté vzdelávanie, príprava a získanie samotného certifikátu bude mať vplyv na efektívnosť a účinnosť pri zabezpečovaní základných a periodických školení obslúh zdvíhacích zariadení, ktorí sú nenahraditeľní pri každom výrobnom a prevádzkovom procese.
Certifikovaní odborní pracovníci ZZ musia byť pri svojej činnosti kompetentní na základe príslušného vzdelania, prípravy, zručnosti a skúsenosti, čím sa zvýši spokojnosť zákazníka v plnení jeho požiadaviek.

Kritériá pre dosiahnutie cieľa:
- certifikovaný odborný pracovník ZZ musí svojou činnosťou trvalo zlepšovať efektívnosť systému kvality a vzdelávania prostredníctvom využívania výsledkov auditu a analýz údajov od zákazníka, nápravných a preventívnych činností. Výrazný proces zlepšovania, dobré výsledky a trvalé trendy zlepšovania sa prejavia v znižovaní nehôd a úrazov pri prevádzke a obsluhe zdvíhacích zariadení a pri manipulácii s bremenami.